KRS 0000501569

Polityka

       Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI MANAGERSKIEJ CREATIVE

I. Postanowienia ogólne

 

Dbając o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników i bezpieczeństwo podczas Użytkowania serwisu www.funcreative.pl, (dalej serwisu) publikujemy dokument – Politykę Prywatności, wyjaśniający sposób i zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych przekazanych przez Użytkowników.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Managerska Creative z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwana dalej Fundacją), ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 9910498119, KRS: 0000501569.

 

W zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Fundacja przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów:

 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z ich działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania z serwisu.

 

Fundacja Managerska Creative zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników serwisu. Nigdy nie wpływa to na najważniejszą zasadę: nie udostępniamy ani nie sprzedajemy osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników serwisu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani udostępnić dane będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego upoważnionego organu prawnego.

 

II. Dane Osobowe

 

Przeglądanie zawartości serwisu niepołączone z publikacją dzieła, reklamy, wywiadu, dokonywaniem zakupu produktów i usług, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), wypełnienia formularza kontaktowego, pierwszego zakupu na stronie serwisu, publikacji. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty/usługi. Dane te są zbierane przez administratora serwisu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.

 

Zbiór gromadzonych danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

 

Wszystkie dane osobowe i informacje o Użytkownikach serwisów, jak również dane i informacje przez nich wprowadzone, zgromadzone zarówno podczas rejestracji, jak i w trakcie wykonywania innych usług, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie przepisów prawa polskiego legalizujących przetwarzanie danych, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Fundacja wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu, zakupu produktów i świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO):

 1. Wykonania umowy;
 2. Umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji serwisu;
 3. Realizacji zamówień na produkty i usługi Fundacji;
 4. Reakcji na informacje przesłane Fundacji z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 5. Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
 6. Realizacji marketingu produktów i usług Fundacji oraz jego partnerów handlowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju marketing;
 7. Realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła Użytkownika lub gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 8. Opublikowania imienia, nazwiska, tytułu naukowego, zdjęcia oraz afiliacji, gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 9. Udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.
 10. Wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
 11. Profilowania.

 

Bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

 

III. Prawa Użytkownika

 

Użytkownik posiada prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Usunięcia danych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Przenoszenia danych;
 6. Wniesienia sprzeciwu (użytkownik, którego dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim);
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Fundacji, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Fundacji.

 

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisu i Fundacji mają dostęp do danych osobowych Użytkowników serwisu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

 

IV. Realizacja zamówień

 

Zamówienie złożone w serwisach zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Nazwa firmy (jeśli konieczne);
 3. NIP firmy (jeśli konieczny);
 4. Adres do faktury (jeśli konieczny);
 5. Adres poczty elektronicznej;
 6. Numer telefonu.

 

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zamówienia oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Użytkownika. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom serwisu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

 

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów i innych formularzy

 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Fundacji i dostępnych na serwisie wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Fundacji zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w rozdziale II.

 

Fundacja zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników; usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin serwisu.

 

Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych (zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i produktów, zmian, promocji, życzeń, oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Fundacji) wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Fundacji.

 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Fundacji i dotyczące usług, produktów, serwisu i czasopism nieobsługiwanych przez Fundację nie podlegają Polityce Prywatności. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Fundacji. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

VI. Jawne Dane Osobowe

 

Dane osobowe podane na serwisie należącym do Fundacji przy okazji publikacji artykułu, wywiadu, dołączenia do grona Praktykantów, Autorów, Redaktorów, Recenzentów, Członków Rady Naukowej, wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

 

Fundacja nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisu i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Fundacji.

 

VII. Cookies

 

Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera Użytkownika serwisu w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Istnieje możliwość korzystania z serwisu bez użycia plików cookies, w tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia do przeglądarki internetowej.

 

VIII. Odsyłacze do innych stron internetowych

 

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za linki (odsyłacze) umieszczone w serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do polityki prywatności prowadzonej przez Fundację serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących ochrony prywatności właściwych dla stron, do których prowadzą odsyłacze.

 

IX. POLITYKA COOKIES SERWISU

 

Serwisy używają plików cookies.

 

Poniżej znajdują się informacje do czego służą i jak działają pliki cookies.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) informacje w postaci plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców i partnerów współpracujących z Fundacją.

 

Czym są i do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Fundacji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 1. Dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i zapamiętać jego preferencje przeglądania (np. preferowany język, wielkości czcionki, układ strony lub preferencje kolorystyczne), co umożliwia Użytkownikowi szybszą i łatwiejszą nawigację po naszym serwisie;
 2. Świadczenia usług w ramach serwisu;
 3. Zbierania danych analitycznych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Zebrane dane analityczne i statystyczne wykorzystywane są również do celów marketingowych.

 

Rodzaje plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies w ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu (strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Ze względu na cel, jakiemu służą, w ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „statystyczne” pliki cookies służące do zliczana statystyk dotyczących serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki i plikami cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach.

 

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Niniejszy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Managerska Creative z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 104, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Wykonania umowy;
 2. Umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji serwisu;
 3. Realizacji zamówień na produkty i usługi Fundacji;
 4. Reakcji na informacje przesłane Fundacji z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 5. Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
 6. Realizacji marketingu produktów i usług Fundacji oraz jego partnerów handlowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju marketing;
 7. Realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła Użytkownika lub gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 8. Opublikowania imienia, nazwiska, tytułu naukowego, zdjęcia oraz afiliacji, gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 9. Udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.
 10. Wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
 11. Profilowania.

 

Bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

 

Ma Pani/Pan prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Usunięcia danych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Przenoszenia danych;
 6. Wniesienia sprzeciwu;
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Fundacjaa, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Fundację.

 

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisu i Fundacja mają dostęp do danych osobowych Użytkowników serwisu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Użytkownicy serwisu, czytelnicy opublikowanych dzieł, inne podmioty związane z procesem wydawniczym, Użytkownicy baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Fundacja Managerska Creative oraz następnych pięć lat.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Redakcję czasopisma naukowego Rynek-Społeczeństwo-Kultura.

 

XI. Kontakt

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres: Fundacja Managerska Creative, ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569